INFORMACJA

dla osób zamierzających nabyć prawo do działki w ramach przeniesienia praw na osobę bliską lub niespokrewnioną w roku 2023

 1. Udział w szkoleniu kandytatów na działkowców i nowych działkowców.
  Miejsce szkolenia -PZD Delegatura Rejonowa w Gliwicach ul. Mielleckiego 16/ dojście lub dojazd od ul.Plebiscytowa -boczna od ul.Kozielskiej/.
  Terminy szkolenia – każdy wtorek miesiaca od kwietnia do października 2023 roku o godz. 16:00
 2. Przed przystąpieniem do czynności związanych z przeniesieniem praw do działki, nabywca winien szczegółowow zapoznać się z Regulaminem ROD z dnia 01.10.2015 roku a zwłaszcza z rozdziałem „Zagospodarowanie działki”- str 19 oraz rozdziałem „Przepisy porządkowe” -str 33.
  Dokonać oceny zgodności zagospodarowania działki z zasadami wynikającymi z Regulaminu ROD.
  W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązującego regulaminu w zakresie zagospodarowania działki, nabywca musi liczyć się z koniecznością usunięcia tych nieprawidłowości na własny koszt po nabyciu praw do tej działki.
 3. Jeżeli przeniesienia praw do działki dokonujemy po 30 czerwca danego roku, należy poprosić zbywcę o okazanie dowodu dokonania opłaty ogrodowej naliczonej na podstawie uchwał zebrania ogólnego działkowców na dany rok kalendarzowy.
  W przypadku braku dokonanej opaty, zbywca winien wpłacić ustaloną należność na konto ogrodu przed przystąpieniem do dalszych czynności związanych z przeniesieniem praw do tej działki.
 4. Wypełnić czytelnie 3 egzemplarze umowy przeniesienia praw do działki /druk dostępny na stronach internetowych PZD Okręg Śląski w Katowicach – zakładka „Do pobrania” lub pobrać w Zarządzie ROD/.

  Wypełnioną umowę podpisują zbywcy i nabywcy w obecności notariusza, który potwierdza złożenie podpisów przez osoby wymienione w umowie.
  Uwaga: w przypadku podwójnego prawa do działki /Mąż i Żona/ podpisy po stronie zbywcy muszą złożyć obydwie osoby pod rygorem jej nieważności.

  Egzemplarze zawartej umowy przeznaczone są dla: Zbywcy, nabywcy i zarządu ROD.
 5. Na konto ROD „CZERWONA RÓŻA” dokonać jednorazowej podwyższonej opłaty ogrodowej /wpisowe/, która na podstawie uchwały Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach w 2023 roku wynosi -300 zł. W miejscu rodzaj zobowiązania wpisać „Wpisowe za działkę nr …”
 6. Na konto ROD „CZERWONA RÓŻA” dokonać jednorazowej opłaty inwestycyjnej która w 2023 roku na podstawie uchwały zarządu z dnia 13.05 2023 roku wynosi : 100 zł.
  W miejscu zobowiązania wpisać – „jednorazowa opłata inwestycyjna za działkę nr – ….”
  Uwaga: Opłata nie obowiązuuje w przypadku przenoszenia praw do działki na osobę bliską w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 7. Do Zarządu ROD złożyć wniosek o przeniesienie praw do działki ze zbywcy na nabywcę.
  UWAGA: Wniosek o przeniesienie praw do działki podpisuje zbywca/Zbywcy, / druk dostępny na stronach internetowych PZD Okręg Śląski w Katowicach – zakładka „Do pobrania” lub pobrać w Zarządzie ROD wraz z :
  -1 Egzemplarzem zawartej umowy o przeniesienie praw do działki
  – potwierdzeniem dokonania jednorazowej podwyżsonej opłaty ogrodowej – 300 zł
  – potwierdzeniem dokonania jednorazowej opłaty inwestycyjnej w wysokości 100 zł
  – wypełnionyy druk lub w przypadku podwójnego członkostwa wypełnione druki deklaracji członkowskich PZD – przynależność do PZD jest dobrowolna i o ich złożeniu decyduje nabywca/nabywcy /, – druk dostępny na stronach internetowych PZD Okręg Śląski w Katowicach – zakładka „Do pobrania” lub pobrać w Zarządzie ROD/.
 8. Zarząd ROD podejmuje uchwałę w sprawie przeniesienia praw do działki ze zbywcy na nabywcę lub odmawia przeniesienia z pisemnym uzasadnieniem w terminie 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
 9. Po podjęciu uchwały o przenieseniu praw do działki przez zarząd ROD, sekretarz ROD nawiąże kontakt telefoniczny z nabywcą działki i poinformuje o sposobie i terminie wprowadzenia nowego użykownika na działkę.
  Zostanie sporządzony protokół wprowadzenia nowego uużytkownika na działkę.
  Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu nabywca działki odbierze uchwałę zarządu ROD o przeniesieniu praw do działki.
 10. Po zakończeniu czynności związanych z przeniesieniem praw do działki, zbywca i nabywca powinien zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego /zgodnie z miejscem zamieszkania/ celem uiszczenia podatku od wykonanej czynności.

informacja z delegtury

Posted in Newsy | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

Przypominamy że do 30.06.2022 należy zgłosić Piece/kozy znajdujące się na terenie działek w urzędzie miasta Gliwice. To należy do obowiązku działkowca na którego działce znajduje sie źrudło ciepła.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

Walne Zebranie 2020

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Czerwona Róża w Gliwicach ul Daszyńskiego

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 11 lipca 2020r na działce nr 21.

Początek obrad :
W I terminie o 15:00
W II terminie o 15:30

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r.
  (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2019 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję Rewizyjną ROD za 2019 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2020 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2020 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 r.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2020 r.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego 2020 r.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach od 05-07 do10-07-2020 na świetlicy ( dz. nr 21) po uzgodnieniu telefonicznym z prezesem.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Walne Zebranie 2020 została wyłączona

Walne zebranie działkowcow odbędzie sie w późniejszym terminie zgdonie z zarządzeniem PZD.

Zachęcamy także działkowców do korzystania z poczty email

Link do strony z roporządzeniem:

http://pzd-delegatura-gliwice.pl/index.php?go=3

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

 

Zmarł nasz kolega działkowiec Ryszard Kich

Msza i pogrzeb odbędą się w Piątek 27.07.2018 o godzinie 13:00
w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego na Wójtowej Wsi.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Czerwona Róża w Gliwicach ul Daszyńskiego

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 12 MAJA 2018 r na działce nr 21.

Początek obrad :
W I terminie o 14:30
W II terminie o 15:00

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 r.
  (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 r.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2018 r.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego 2018 r.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach od 05-05 do11-05-2018 na świetlicy ( dz. nr 21) po uzgodnieniu telefonicznym z prezesem.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

Odpowiedź na petycje

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Odpowiedź na petycje została wyłączona

Zebranie w sprawie Drogi.

W związku z zaistniałymi problemami z dojazdem na teren ROD Czerwona Róża zostało zorganizowane spotkanie z p. Prezes firmy deweloperskiej zarządzającej drogą od strony cegielni.

Spotkanie odbędzie się przy świetlicy ROD w dniu 29.08.2017 (wtorek) o Godzinie 16:00 z działkowcami a o 17:00 z p.Prezes. Ze względu na wagę problemu prosimy o obecność (szczególnie działkowców zmotoryzowanych).

Zarząd R.O.D.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Zebranie w sprawie Drogi. została wyłączona

Zmarł były prezes H. S.

 

Z przykrością Zawiadamiamy że w dniu 23.03.2017 zmarł nasz były prezes HENRYK SŁOMCZYŃSKI.

Msza żałobna odbędzie się w Sobotę 25.03.2017 w kościele Garnizonowym pod wezwaniem św. Barbary w Gliwicach o godzinie 12:00

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu centralnym

Dziękujemy wszystkim obecnym na pogrzebie

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Zmarł były prezes H. S. została wyłączona

Walne Zgromadzenie 2017

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Czerwona Róża w Gliwicach ul Daszyńskiego

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 22 KWIETNIA 2017 r na działce nr 21.

Początek obrad :
W I terminie o 15:00
W II terminie o 15:30

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 r.
  (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 r.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2017 r.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego 2017.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 12.04.2016-21.04.2016 na świetlicy ( dz. nr 21) po uzgodnieniu telefonicznym z prezesem.

Zarząd R.O.D. Czerwona Róża

ul. Daszyńskiego
44-100 Gliwice

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie 2017 została wyłączona